Bibliografie

Český časopis historický (dále jen ČČH)
Zdroj: databáze Historického ústavu AV ČR

Studie

 • BACHMANN, ADOLF Bachmann, Adolf : Geschichte Böhmens. 1. (bis 1400). Gotha, 1899. Geschichte des europäischen Staaten. Ref.: Novotný Václav, Adolfa Bachmanna Geschichte Böhmens. ČČH 9, 1903, č. 1, s. 26-46; č. 2, s. 164-178; č. 3, s. 262-300; č. 4, s. 373-397.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Adolfa Bachmanna Geschichte Böhmens. In: ČČH 9, 1903, č. 1, s. 26-46; č. 2, s. 164-178; č. 3, s. 262-300; č. 4, s. 373-397.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Husův glejt. In: ČČH 2, 1896, č. 1, s. 10-24; č. 2, s. 67-86, č. 3, s. 146-171.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : K pobytu kardinála Guida v zemích českých roku 1143. In: ČČH 25, 1919, č. 1-2, s. 198-212.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Kritické příspěvky k starším dějinám českým. 1. Soluňští věrozvěstové a Řím. 2. Qui, quamdiu vixit, imperatori fidelis et utilis mansit. In: ČČH 17, 1911, s. 271-282.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Nové publikace o době husitské. In: ČČH 5, 1899, č. 1, s. 12-34.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Václav Vladivoj Tomek. K osmdesátým narozeninám napsal Václav Novotný. In: ČČH 4, 1898, č. 3, s. 145-161.

Recenze a zprávy

 • ALOIS JIRÁSEK. SBORNÍK STUDIÍ
  Alois Jirásek. Sborník studií a vzpomínek. [Ed.]: Hýsek, Miloslav. [Aut.]: Bartoš, František Michálek - Urbánek, Rudolf - Novotný, Václav et. al. Otta 1921. [Zpr.]: -J.W.-,[ Werstadt Jaroslav,] ČČH 28, 1922, č. 1-2, s. 260-261.
 • BACHMANN, ADOLF
  Bachmann, Adolf : Geschichte Böhmens. 1. (bis 1400). Gotha, 1899. Geschichte des europäischen Staaten. Ref.: Novotný Václav, Adolfa Bachmanna Geschichte Böhmens. ČČH 9, 1903, č. 1, s. 26-46; č. 2, s. 164-178; č. 3, s. 262-300; č. 4, s. 373-397.
 • BRETHOLZ, BERTHOLD
  Bretholz, Berthold : Die Übergabe Mährens an Herzog Albrecht V. von Oesterreich im J. 1423. Wien, 1893. S. 428-349. Beiträge zur Geschichte der Hussitenkriege in Mähren. AÖG. Roč. 80. Č. 2. Rec.: Novotný Václav, ČČH 1, 1895, č. 5, s. 336-338.
 • DEKRET KUTNOHORSKÝ.
  Dekret Kutnohorský. [Přednášky a stati]: Novotný, Václav - Krofta, Kamil - Šusta, Josef - Friedrich, Gustav P., Historický Klub - Akad. senát české university. 1909. 72 s. Rec.: Hýbl František, ČČH [15], 1909, č. 2, s. 222-223.
 • ELSCHING, A.
  Elsching, A. : An Stelle der feierlichen Inauguration des Rektors der deutschen Karl-Ferdinands Universität in Prag für das Studienjahr 1919-19. P., 1919. Zpr.: -V.N.-,[ Novotný Václav,] ČČH [25], 1919, č. 1-2, s. 359-360.
 • FINKE, HEINRICH
  Finke, Heinrich : Acta concilii Constanciensis. Sv. 1. Akten zur Vorcheschichte der Konstanzer Konzils (1410-1414). Münster, 1896. V, 424 s. Rec.: Novotný Václav, ČČH 3, 1987, č. 4, s. 252-255.
 • HUS, JAN
  Hus, Jan : O svatokupectví. [Ed.]: Novotný, Václav P., J. Otto 1907. 186 s. Světová knihovna. Č. 604-606. Zpr.: ČČH 13, 1907, č. 4, s. 456.
 • KAPLE BETLÉMSKÁ.
  Kaple betlémská. [Aut.]: Novotný, Václav - Bartoš, František Michálek - Hrejsa, Ferdinand - Guth, Karel. Společnost Husova Musea Rec.: -O.O.-,[ Odložilík Otakar,] ČČH 29, 1923, č. 3-4, s. 550.
 • KNIGA DLJA ČTENIJA PO ISTORII
  Kniga dlja čtenija po istorii srednich vekov. Sv. 3. [Red.]: Vinogradov, Pavel Gavrilovič. [Přispěli]: Novotný, Václav - Hýbl, František. 1899. Zpr.: ČČH 5, 1899, č. 2, s. 132.
 • KNIGA DLJA ČTENIJA PO ISTORII
  Kniga dlja čtenija po istorii srednich věkov. Sv. 4. [Red.]: Vinogradov, Pavel Gavrilovič. [Příspěvky k českým dějinám]: Ammov, N. - Ardašev, Pavel - Speranskij, P. Moskva, 1899. Zpr.: -V.N.-,[ Novotný Václav,] ČČH 6, 1900, č. 1, s. 89-90.
 • KROFTA, KAMIL - NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Krofta, Kamil - Novotný, Václav : O poměru sv. Prokopa ke klášteru Sázavskému. 1911. Zpr.: Novotný Václav, ČČH 17, 1911, s. 361-363.
 • KRONIKA ZBRASLAVSKÁ.
  Kronika Zbraslavská. [Přel.]: Novák, Jan V. [Úvod a poznámky]: Novotný, Václav P., Nákl. nadání Frant. Palackého 1905. LXXII + 661 s. Sbírka kronik a letopisů českých v překladech. Zpr.: -J.G.-,[ Goll Jaroslav,] ČČH 11, 1905, č. 2, s. 242.
 • LAVROV, PETR ALEXEJEVIČ
  Lavrov, Petr Alexejevič : Život sv. Methoděje (leg. Pannonská). Pochvalné slovo o sv. Cyrillu a Methoději. In: Čtenija imperatioskogo Moskovskogo obščestva istorii i drevnostej rossijskich 1898. Zpr.: -V.N.-,[ Novotný Václav,] ČČH 6, 1900, č. 1, s. 90.
 • LOSERTH, JOHANN
  Loserth, Johann : Studien zur Kirchenpolitik Englands im 14. Jhdrt. 2. Teil. Die Genesis von Wiclifs Summa theologiae und seine Lehre vom wahren und falschen Papsttum. Wien, 1907. 118 s. Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. 156. Zvláštní otisk. Rec.: Novotný Václav, ČČH 14, 1908, č, 3, s. 339-343.
 • LOSKOT, FRANTIŠEK
  Loskot, František : Konrád Waldhauser, řeholní kanovník sv. Augustina, předchůdce Mistra Jana Husa. P., 1909, 125 s. Knihovna Volné Myšlenky. Velicí mužové české reformace. Sv. 1. Rec.: Novotný Václav, ČČH 15, 1909, č. 3, s. 469-473.
 • MARTINŮ, JAN
  Martinů, Jan : Die Waldesier und die husitische Reformation. Wien - Leipzig, 1910. Zpr.: -V.N.-,[ Novotný Václav,] ČČH 17, 1911, s. 364-366.
 • MASÁK, ANTONÍN
  Masák, Antonín : Popis a ocenění pečeti při Stížném listě ze dne 2. září 1415 proti upálení M. Jana Husi. [Aut.]: Novotný, Václav. In: Hus v Kostnici a česká šlechta. 1915, Zpr.: ČČH 23, 1917, č. 1, s. 247-248.
 • NAEGLE, AUG.
  Naegle, Aug. : Der heilige Wenzel. 1919. Zpr.: -V.N.-,[ Novotný Václav,] ČČH [25], 1919, č. 1-2, s. 359-360.
 • NAŠE DOBA.
  Naše doba. 25, 1918. Rec.: -V.N.-,[ Novotný Václav,] ČČH [25], 1919, č. 1-2, s. 350-351.
 • NAŠE DOBA.
  Naše doba. 26, 1919. Rec.: -V.N.-,[ Novotný Václav,] ČČH [25], 1919, č. 1-2, s. 351-352.
 • NEJEDLÝ, ZDENĚK
  Nejedlý, Zdeněk : Česká missie Jana Kapistrana. P., 1900. Časopis Českého musea. 1900. Zvláštní otisk. Rec.: Novotný Václav, ČČH 7, 1901, č. 1, s. 67-69.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Adolfa Bachmanna Geschichte Böhmens. In: ČČH 9, 1903, č. 1, s. 26-46; č. 2, s. 164-178; č. 3, s. 262-300; č. 4, s. 373-397.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Beiträge zur Geschichte Přemysl Otakars II. Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. sv. 31, 1910. č. 2, s. 280-301. [Zpr.]: ČČH 16, 1910, s. 353.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : České dějepisectví v prvém desetiletí republiky. P., Historický spolek 1929. 161 s. Zpr.: ČČH 36, 1930, č. 2, s. 401.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : České dějiny. Část 2. Díl I. 1215 s. [Zpr.]: ČČH 19, 1913, č. 4, s. 504.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : České dějiny. Díl I. část 1. P., 1912. 712 s. Laichterův Výbor nejlepších spisů poučných. Zpr.: -J.P.-,[ Pekař Josef,] ČČH 18, 1912, č. 1, s. 120-121.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : České dějiny. Díl 1. [Rejstřík]: Odložilík, Otakar. 1937. část 4. [Zpr.]: ČČH [43], 1937, č. 2, s. 421-422.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : České dějiny. Díl 3. Část 1 a 2. Věk Poděbradský. [Napsal.]: Urbánek, Rudolf. P., 1-2, 1915 - 1918, 976 s. + 1047 s. [Rec.]: Krofta Kamil, ČČH [25], 1919, č. 1-2, s. 302-309.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : České dějiny. Laichterův Výbor nejlepších spisů poučných. Zpr.: -J.P.-,[ Pekař Josef,] ČČH 17, 1911, s. 125.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : České dějiny. [3. díl]. Laichter 1928. 1088 s. [Zpr.]: -J.P.-,[ Pekař Josef,] ČČH 34, 1928, č. 2, s. 437-438.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Dva příspěvky k Husovské bibliografii. I: 1507-1514. II: 1537. In: Časopis Českého musea 1915. [Zpr.]: ČČH 21, 1915, č. 3, s. 439.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Hus v Kostnici a česká šlechta. In: Časopis Společnosti přátel starožitností českých 28, s. 105-122. Dis.: -J.P.-,[ Pekař Josef,] ČČH 22, 1916, č. 1, s. 232-237. [Odpověď na rec. J. Pekaře ČČH 21, 1915, č. 3, s. 399-410]
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Hus v Kostnici a česká šlechta. Poznámky a dokumenty. [Článek Popis a ocenění pečetí při stížném listě]: Masák, Antonín. P., Společnost přátel starožitností českých 1915. 99 s. Rec.: Pekař Josef, ČČH 21, 1915, č. 3, s. 399-410; dis.: Novotný Václav, Časopis Společnosti přátel starožitností českých 28, s. 105-122; odpověď: -J.P.-,[ Pekař Josef,] ČČH 22, 1916, č. 1, s. 232-237; též dis.: Táborský František, K protestu české šlechty z Čech a z Moravy proti koncilu Kostnickému. ČČH 22, 1916, č. 1, s. 117-123; též dis.: Flajšhans Václav, Ještě český protest z r. 1415. ČČH 22, 1916, č. 2, s. 288-315.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Husitský zpěvník. P., K.Reichl 1930. 265 s. Špalíček. 8. Rec.: -J.P.-,[ Pekař Josef,] ČČH 36, 1930, č. 3-4, s. 601-602.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Husitství. In: Národní čítanka s. 60-80. [Zpr.]: ČČH [24], 1918, s. 356.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Husův glejt. In: ČČH 2, 1896, č. 1, s. 10-24; č. 2, s. 67-86, č. 3, s. 146-171.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Inquisitio domorum hospitalis s. Johannis Hierosolimitani per Pragensem archidioecesim facta anno 1383. Z rukopisu vatikánského vyd. P., 1901. 77 s. Archiv České Akademie. Č. 19. Rec.: -G.F.-,[ Friedrich Gustav,] ČČH 7, 1901, č. 2, s. 214.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Jan Žižka. Zlatá Praha P., 1924, říjen. 21 s. + 22 př. [Zpr.]: -J.P.-,[ Pekař Josef,] ČČH 31, 1925, č. 3, s. 651.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Josef Kalousek. In: Časopis Matice Moravské 40, 1916, Zpr.: ČČH 23, 1917, č. 1, s. 247. [Nekrolog.]
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Josef Kalousek. P., Historický spolek 1908. 23 s. Hlídka Času. Zváštní otisk. Zpr.: Literatura k jubileu Josefa Kalouska. ČČH 14, 1908, č. 4, s. 367.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : K pobytu kardinála Guida v zemích českých roku 1143. In: ČČH 25, 1919, č. 1-2, s. 198-212.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Kdy se narodil jan Hus? In: Časopis Českého musea 1915. [Zpr.]: ČČH 21, 1915, č. 2, s. 301.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : kdy vznikla Kronika velmi pěkná o Janovi Žižkovi. In: Sborník k 60. narozeninám Jaroslava Bidla. Z dějin východní Evropy a Slovanstva. s. 229-251. Zpr.: -J.P.-,[ Pekař Josef,] ČČH 35, 1929, č. 2, s. 442.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Kritické příspěvky k starším dějinám českým. 1. Soluňští věrozvěstové a Řím. 2. Qui, quamdiu vixit, imperatori fidelis et utilis mansit. In: ČČH 17, 1911, s. 271-282.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Listy Husovy. Poznámky kritické a chronologické. In: Věstník Společnosti nauk. 1898. Zpr.: ČČH 4, 1898, č. 5, s. 353.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Mistr Jan Hus. Život a dílo. Část 1. 1919. 508 s. Laichterův Výbor nejlepších spisů poučných. 46. [Rec.]:Krofta Kamil, ČČH 26, 1920, č. 1-4, s. 191-207.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Mistr Jan Hus. Život a dílo. Část 2. 1921. 552 s. Laichterův Výbor nejlepších spisů poučných. 66. Rec.: Krofta Kamil, ČČH 29, 1923, č. 3-4, s. 516-525.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Monitorium patriarchy Konstantinopolského Jana na uchvatitele církevního majetku v Čechách z r. 1418. In: Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 24, 1915. [Zpr.]: ČČH 22, 1916, č. 1, s. 238.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : M. Jan Hus. Zlatá Praha 1903. Zpr.: ČČH 9, 1903, č. 3, s. 354.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : M. Jan Hus. Život a dílo. Sv. 2. 1921. 552 s. [Zpr.]: ČČH 27, 1921, č. 1-2, s. 252.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : M. Jeronym Pražský. In: Naše Doba 23, 1916. [Zpr.]: ČČH 22, 1916, č. 3, s. 494.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Náboženské hnutí české ve 14. a 15. stol. Část I: Do Husa. 1915. 281 s. Drtinův - Výborlidových přednášek české university. Sv. 10. [Zpr.]: ČČH 21, 1915, č. 2, s. 302. [Otisk.]
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Náboženské hnutí české ve 14. a 15. stol. Část 1: Do Husa. 1915, 281 s. Sbírka přednášek a rozprav. Řada 4., Sv. VI.. [Rec.]: Krofta Kamil, ČČH 21, 1915, č. 3, s. 392-399.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Nové publikace o době husitské. In: ČČH 5, 1899, č. 1, s. 12-34.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Polský vpád do Čech a bitva na Trutině r. 1110. In: Časopis Společnosti přátel starožitností českých 20, 1912. [Zpr.]: ČČH 19, 1913, č. 2, s. 253.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Přemysl Otakar II., kurie a říše v l. 1268-1271. In: Časopis Matice moravské 38, 1914. [Zpr.]: ČČH 20, 1914, č. 3, s. 355-356.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Rektor M. Jan Hus v historii a veřejném mínění své doby. In: [Zpr.]: ČČH 21, 1915, č. 2, s. 301. [Přednáška bude vydána tiskem péči university.]
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Rektor pražské university M. Jan Hus v historii a ve veřejném mínění své doby. 1915. 24 s. [Zpr.]: ČČH 22, 1916, č. 1, s. 232.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Studien zur Quellenkunde Böhmens. 1903. Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. 24. Zvláštní otisk. Rec.: Jeřábek Miroslav, ČČH 10, 1904, č. 3, s. 327-332.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Über den Tod des K. Ladislaw Posthumus. P., 1906. 19 s. Zpr.: ČČH 13, 1907, č. 1, s. 118-119.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Universita Karlova v minulosti. Praha, nákl. rektorátu university 1922. 78 s. [Zpr.]: ČČH 29, 1923, č. 1-2, s. 281.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Václav Vladivoj Tomek. K osmdesátým narozeninám napsal Václav Novotný. In: ČČH 4, 1898, č. 3, s. 145-161.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Vratislav II. a slovanská liturgie. In: Časopis pro moderní filologii 2, 1912. [Zpr.]: ČČH 19, 1913, č. 3, s. 386.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Z dějin československých. Úvahy a poznámky. B., 1921. 118 s. [Zpr.]: ČČH 27, 1921, č. 1-2, s. 249.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Začátky kláštera Kladrubského a jeho nejstarší listiny. In: 1932. 50 s. Rozpravy České akademie. Zpr.: ČČH 38, 1932, č. 1, s. 181-182.
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV
  Novotný, Václav : Zur böhmischen Quellenkunde. In: Věstník Společnosti Nauk 1907. Zpr.: -J.G.-,[ Goll Jaroslav,] ČČH 14, 1908, č. 1, s. 123. [Též zvl. otisk. 114 s.]
 • NOVOTNÝ, VÁCLAV - KROFTA, KAMIL
  Novotný, Václav - Krofta, Kamil : O poměru sv. Prokopa ke klášteru Sázavskému. Zpr.: Novotný Václav, ČČH 17, 1911, s. 361-363.
 • PEKAŘ, JOSEF
  Pekař, Josef : O správním rozdělení země české do pol. 13. století. In: Sborník prací historických. K šedesátým narozeninám dvor. rady prof. dra Jar. Golla vydali jeho žáci. P., Historický klub 1906, s. 81-123. Rec.: Novotný Václav, Naše doba 15, 1907, č. 1; dis.: -J.P.-,[ Pekař Josef,] ČČH 13, 1907, č. 4, s. 460-461.
 • PRAMENY DĚJIN
  Prameny dějin českých. (Fontes rerum Bohemicarum). VIII. Historické spisy Petra z Mladoňovic a jiné zprávy a paměti o M. Janovi Husovi a M. Jeronymovi z Prahy. [Ed.]: Novotný, Václav. P., Nadání Fr. Palackého 1932. 160+524 s. Rec.: Flajšhans Václav, ČČH 39, 1933, č. 1, s. 140-151.
 • REALENCYKLOPÄDIE FÜR PROTESTANTISCHE
  Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche. [Sv.] 1. A - Aretas. [Begründet von]: Herzog, J. [Hrsg.]: Hauck, Albert. 3. rozš. a dopl. vyd. Leipzig, Hinrichs 1896. IV, 800 s. Rec.: -V.N.-,[ Novotný Václav,] ČČH 3, 1897, č. 2, s. 121.
 • REALENCYKLOPÄDIE FÜR PROTESTANTISCHE
  Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche. [Sv.] 2. Arethas von Caesarea. Bibeltext des N. T. 3. Bibelübersetzungen. Christenverfolgungen. [Begründet von]: Herzog, J. [Hrsg.]: Hauck, Albert. Leipzig, Hinrichs 1897. Rec.: Novotný Václav, ČČH 4, 1898, č. 5, s. 335-338.
 • REAL-ENCYKLOPAEDIE FÜR PROTESTANTISCHE
  Real-Encyklopaedie für protestantische Theologie und Kirche. [Díl] 4-10. (Christian - Konstantin). [Begründet von]: Herzog, J. [Hrsg.]: Hauck, Albert. Leipzig, Hinrichs 1898 - 1901. Rec.: -V.N.-,[ Novotný Václav,] ČČH 9, 1903, č. 2, s. 213-220.
 • SBORNÍK BLAHOSLAVŮV.
  Sborník Blahoslavův. [Ed.]: Novotný, Václav - Urbánek, Rudolf. Přerov, Výbor pro postavení pomníku Blahoslavova 1923. 216 s. + VII obr. příl. [Zpr.]: -A.N.-,[ Novák Arne,] ČČH 29, 1923, č. 1-2, s. 267-268.
 • SEIBT, ANTON
  Seibt, Anton : Studien zu den Königsaaler Geschichtsquellen. P., 1898. 53 s. Prager Studien aus dem Gebiete der Geschichtswissenschaft. 2. Rec.: Novotný Václav, ČČH 7, 1901, s. 62-66.
 • STUDIE A TEXTY
  Studie a texty k náboženským dějinám českým. Roč. 3, sešit 1. Rec.: -V.N.-,[ Novotný Václav,] ČČH [25], 1919, č. 1-2, s. 346-348.
 • TOBOLKA, ZDENĚK VÁCLAV
  Tobolka, Zdeněk Václav : O volbě a korunování Jiřího z Poděbrad. P., Historický klub 1896. 45 s. Rec.: -V.N.-,[ Novotný Václav,] ČČH 2, 1896, č. 6, s. 387.
 • TOMEK, VÁCLAV VLADIVOJ
  Tomek, Václav Vladivoj : Dějepis města Prahy. Díl 12. P., 1901. 472 s. Spisy musejní. Č. 2. Novočeská bibliotheka. Č. 17. Rec.: -V.N.-,[ Novotný Václav,] ČČH 7, 1901, č. 4, s. 461-463.
 • TOMEK, VÁCLAV VLADIVOJ
  Tomek, Václav Vladivoj : Dějepis města Prahy. Sv. 6. a 7. [Ed. a dopl.]: Novotný, Václav. 2. opravené vyd. P., Řivnáč 431 s. Zpr.: ČČH 13, 1907, č. 1, s. 118.
 • URBÁNEK, RUDOLF
  Urbánek, Rudolf : České dějiny. Díl 3. Část 1. České dějiny. Věk Poděbradský. 1. [Red.]: Novotný, Václav. 976 s. České dějiny. Zpr.: ČČH 22, 1916, č. 1, s. 239.
 • URBÁNEK, RUDOLF - NOVOTNÝ, VÁCLAV - BOŘECKÝ, K.
  Urbánek, Rudolf - Novotný, Václav - Bořecký, K. : Tři řeči pronesené u příležitosti výročí 400. narozenin Jana Blahoslava. Přerov, 1923. [Zpr.]: ČČH 30, 1924, č. 3, s. 631.
 • URKUNDENBUCH DER STADT BUDWEIS
  Urkundenbuch der Stadt Budweis in Böhmen. [1. díl. 1. část.] [Bearb.]: Köpl, Karl. 296 s. Zpr.: -V.N.-,[ Novotný Václav,] ČČH 7, 1901, č. 2, s. 244.
 • VICTOR DURUY.
  Victor Duruy. Zpr.: -V.N.-,[ Novotný Václav,] ČČH 1, 1895, č. 1, s. 67-68. [Nekrolog.]
 • ZEITSCHRIFT DES DEUTSCHEN VEREINES
  Zeitschrift des deutschen Vereines für Geschichte Mährens und Schlesiens. roč. 21, 1917. Rec.: -V.N.-,[ Novotný Václav,] ČČH [25], 1919, č. 1-2, s. 358.
 • ZEITSCHRIFT DES VEREINES FÜR GESCHICHTE
  Zeitschrift des Vereines für Geschichte Schleisiens. roč. 51, 1917. Rec.: -V.N.-,[ Novotný Václav,] ČČH [25], 1919, č. 1-2, s. 356-358.


Autor projektu a web stránek : Tomáš Batěk